Avtalsvillkor för medlemskap

1. Allmänt

Bromölla Spinning& Gym AB bedriver en anläggning i vilken dess medlemmar och gäster, under öppettiderna, fritt får använda träningsutrustning.

2. Avtalstid

Avtalet gäller för den avtalsperiod som överenskommits mellan parterna. Träningsanläggningen erbjuder följande avtalsperioder; 12 eller 24 månader. Annan avtalsperiod kan särskilt överenskommas om beaktansvärda skäl föreligger.

3. Priser och betalningar

Medlemspriser framgår av Träningsanläggningens vid var tid gällande prislista. Träningsanläggningen erbjuder tre typer av avtal; kontantavtal, autogiroavtal och konto/kreditavtal. Vid kontantavtal erlägger medlemmen betalning för hela avtalsperioden vid avtalets ingående. Vid autogiroavtal och konto/kreditavtal delas kostnaden för hela avtalsperioden upp lika stora betalningar som månadsvis, i förskott, dras från ett av medlemmen anvisat bankkonto, s.k. autogiro eller från medlemmens anvisade konto/kreditkort. Särskilt medgivande krävs för detta.

När ett företag åtar sig att stå för avgiften kan betalning istället ske mot faktura efter sedvanlig kreditprövning.

Om en medlem ensidigt avslutar sin överföring via autogiro eller konto/kreditkort, utan att i förväg meddela Träningsanläggningen, tas en administrativ avgift ut om 200 kr. Om inte ny överföring omedelbart går att återupprätta faktureras medlemmen återstående obetald avtalstid med betalningsvillkor 30 dagar netto. I de fall då det ej finns pengar på kontot vid en dragning, ackumuleras summan och det dras dubbelt vid nästa dragning. Skulle det mot förmodan uppgå till tre dragningar då ingen ersättning inkommit till Träningsanläggningen går ärendet vidare till Inkassobyrå.

4. Personlig Träning

Vid köp av ett fast antal tillfällen Personlig Träning under 1 år så har medlemmen rätt att tillsammans med sin personliga tränare (”PT”) fördela tillfällena så som medlemmen önskar. Önskar medlemmen exempelvis fler tillfällen med sin PT än under sitt första år har medlemmen den möjligheten. Om medlem har köpt personlig träning på autogiro eller kontant så återbetalas ej, ”icke utnyttjade” tillfällen.

5. Prisjusteringar

Prisjusteringar av löpande avtal (efter den bundna avtalstidens utgång) och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte enligt datum på sida ett.

Medlem är skyddad mot prisjusteringar under den valda avtalsperioden enligt punkten 2. Justering sker först när denna period löpt ut eller vid avtalets förtid upphörande enligt punkten 16. Träningsanläggningen förbehåller sig dock rätten att utföra kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Träningsanläggningen inte kan påverka. Medlem har rätt att säga upp avtalet med verkan från tiden för prishöjningen.

6. Frysning

Frysning av medlemskapet innebär att avbrott i ordinarie avtalsperiod görs på grund av något av nedan angivna skäl. Vid frysning avbryts betalning av månadsavgiften fram till dess att skälet för avbrottet upphör och träningen återupptas. Frysningens längd i tiden bestäms så långt möjligt i förväg i samband med beviljande av frysning. Begäran om frysning av medlemskap skall framställas skriftligen och skälet till frysningen skall anges. Vid frysning förlängs avtalsperioden med motsvarande tid. Frysning är inte möjlig under avtalets uppsägningstid.

Frysning av medlemskapet kan beviljas av följande skäl:

a) Vid längre tids sjukdom (minst 2 månad) mot uppvisande av läkarintyg.

b) Vid graviditet och barnafödsel, dock maximalt tre månader. För längre tid krävs läkarintyg i enlighet med punkten a) ovan.

Frysning beviljas ej för självvalt träningsuppehåll, semester, hög belastning på medlemmens arbete eller av andra liknande skäl.

7. Minimiålder för medlemskap

För att ingå medlems avtal måste personen ifråga ha fyllt 15 år. För medlemmar som ej fyllt 18 år krävs målsmans underskrift.

8. Medlemskort och tagg

Medlemskortet eller tagg är personligt och får inte nyttjas av annan. Medlem som besöker Träningsanläggningens lokaler skall alltid dra sitt medlemskort eller tagg genom den kortdragare som finns placerad på receptionsdisken alternativt visa upp kortet eller tagg för receptionspersonalen Förlorat eller skadat kort eller tagg skall anmälas och ersätts mot en avgift om för närvarande 100kr

Medlemsregistren

alla medlemmar registreras i en databas. Genom att underteckna detta avtal godkänner medlemmen denna registrering. Enligt GDPR.

9. Adressändringar

Eventuella adressändringar eller ändring av andra uppgifter som är relevanta för Träningsanläggningen, såsom t ex nytt autogirokonto, skall omgående anmälas till Träningsanläggningens personal.

10. Vistelse i lokalen

Endast betalande medlem eller av Träningsanläggningen auktoriserad gäst har rätt att vistas i Träningsanläggningens lokaler under dess angivna öppettider. Medlemskort eller tagg samt ID-handling ska alltid kunna uppvisas.

11. Aktiviteter och utrustning

Träningsanläggningen tillhandahåller vissa aktiviteter som meddelas via anslag i Träningsanläggningens lokaler eller på dess hemsida. Nya aktiviteter meddelas skriftligen via hemsida eller annat forum. Träningsanläggningen förbehåller sig rätten att ta ut en extra avgift för deltagande i vissa kostnadskrävande aktiviteter, såsom när speciella gästföreläsare eller instruktörer har inbjudits.

Träningsanläggningen kan komma att företa förändringar eller utbyte av träningsutrustning i lokalen när så erfordras för att upprätthålla en god och säker träningsmiljö och träningsstandard.

12. Ansvar för ägodelar och olycksfall med mera

Träningsanläggningen ansvarar ej för förlust på grund av stöld, inbrott eller skada på medlems eller gäst egendom.

Medlem rekommenderas att använda de låsbara skåp som finns i Träningsanläggningens lokal

Träningsanläggningen ansvarar för personskador som åsamkats medlem eller gäst orsakade av vårdslöshet från träningsanläggningens sida. Har den skadelidande själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till skadan t ex genom att inte följa gällande instruktioner kan ett eventuellt skadestånd komma att jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till graden av vållande från Träningsanläggningens respektive den skadelidandes sida och omständigheterna i övrigt.

Ersättning för indirekt skada såsom förlorad arbetsförtjänst m.m. utgår inte under några omständigheter. Träningsanläggningen rekommenderar att medlem eller gäst tecknar egen relevant försäkring för sådana skadehändelser.

13. Hälsotillstånd

Medlemmar och gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan träna och delta i Träningsanläggningens aktiviteter.

14. Trivsel- och träningsföreskrifter

Det åligger medlemmar och gäster att följa gällande trivselregler och andra föreskrifter vad gäller användning av träningsutrustning m.m. vilka meddelas skriftligen och/eller muntligen av Träningsanläggningens personal eller via anslag i Träningsanläggningens lokaler. Medlemmar förutsätts alltid visa hänsyn och respekt gentemot övriga medlemmar och personal samt inte uppträda på ett störande sätt vid besök i Träningsanläggningens lokaler.

15. Avtalsbrott och uteslutning

Vid medlems väsentliga avtalsbrott äger Träningsanläggningen utesluta denna medlem vid närmast följande månadsskifte. Vid sådant avtalsbrott sker ingen återbetalning av förskottsbetalad månadsavgift. Avtalet upphör för båda parter vid närmast följande månadsskifte. Eventuell ytterligare erlagd avgift återbetalas.

16. Uppsägning av avtal

Kontantavtal upphör automatiskt vid avtalstidens slut om inte avtalet sägs upp i förtid enligt denna punkt. Ingen återbetalning sker när ett kontantavtal sägs upp i förtid.

Uppsägning av autogiroavtal och konto-/kreditavtal med bestämd avtalsperiod ska ske minst två månader före avtalstidens utgång. Om sådana avtal inte sägs upp fortsätter de att gälla löpande med en månad i taget under samma villkor och med samma prisnivå som för den fasta avtalsperioden, med förbehåll för eventuella prisjusteringar enligt punkten 5.

För uppsägning av avtal med löpande avtalsperiod efter avslutad, icke förnyad bestämd avtalsperiod, gäller minst två månads uppsägningstid. Avtalet upphör att gälla vid hel kalendermånads utgång.

Medlem äger rätt att säga upp Avtalet i förtid med 2 månader uppsägningstid på grund av enligt punkterna 5.Vid avbryt av medlemskap tillkommer avgift 800 kr om detta inte erlagt vid avtalets början.

Medlem som har valt en avtalsperiod om 24 månader har rätt att varje år ompröva sitt beslut och säga upp avtalet till upphörande vid varje 12-månadersperiod som Avtalet innefattar, med iakttagande av minst två månader uppsägningstid. Exempelvis har en medlem som har valt en avtalsperiod om 24 månader rätt att säga upp Avtalet till upphörande 12 eller 24 månader efter att Avtalet trädde ikraft, med iakttagande av minst två månads uppsägningstid. Vid sådan uppsägning har Träningsanläggningen rätt att debitera medlemmen ett belopp motsvarande den inskrivningsavgift 800 kr som skulle ha gällt för Avtalet med beaktande av den kortare bindningstid som kommit att gälla.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas och vad är syftet med behandlingen?

I samband med våra tjänster samlar vi in och behandlar personuppgifter om medlemmens namn, personnummer, adress, e postadress, telefonnummer och betalningsinformation.

För att Träningsanläggningen skall ha möjlighet att utreda eventuella problem eller önskemål om

förbättringar på anläggningen, är det en fördel om orsaken till uppsägningen kan fastställas. Träningsanläggningen uppskattar därför om uppsägning sker skriftligen på e-post eller brev som lämnas på träningsanläggningen. Viktigt att träningsanläggningen och kund får en kvittens att uppsägningen har mottagits. som ett redskap för Träningsanläggningen att förbättra och förändra sin verksamhet.

17. Tvist

Svensk lag skall tillämpas på detta avtalsförhållande. Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa bestämmelser, skall parterna i första försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig. Tvisten kan också prövas av tingsrätt.

Personuppgiftspolicy

Att skydda våra medlemmars integritet de personuppgifter vi behandlar är av högsta vikt för oss på Bromölla/ Olofström Spinning& Gym AB. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftlagstiftning. Här beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar medlemmars personuppgifter.